นักข่าวพลเมือง : รำลึกอุดสวิง ตันอุด

สวิง ตันอุด เป็นชาวเชียงใหม่ เป็นนักพัฒนาอาวุโสของภาคเหนือ ทำงานสายการพัฒนาท้องถิ่นหลายด้าน  เขาพยายามเชื่อมโยงงานที่ทำกับแนวคิดการจัดการตนเองและการกระจายอำนาจ เพื่อให้เป็นกลไกหนึ่งในการปฏิรูปประเทศ เพราะหวังจะให้สังคมไทยหลุดพ้นจากวังวนของความขัดแย้งอันมาจากการรวมศูนย์อำนาจในส่วนกลางมาอย่างยาวนาน ออกอากาศวันที่ 9 […]

นักข่าวพลเมือง : ภาพอนาคตเมืองสงขลา

การจัดการตนเองโดยชุมชนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่  รวมถึงคนใน จังหวัดสงขลา  ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดผังเมืองรวมสงขลา ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ข่าวเช้า ทาง ThaiPBS วันที่ […]

นครอมตะมหานิพพานบางจำ

                 บ้านมั่นคงเฉลิมพระเกียรติ ชุมชนหัวแหลมพัฒนา     เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ […]