นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบ้านผาชัน

แม้ว่าบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ริมน้ำโขง แต่ด้วยชุมชนนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่หน้าผาสูง ทำให้ในอดีตชาวบ้านมีปัญหา เรื่องน้ำกินน้ำใช้ แอร์แว จึงเป็นวิธีบริการจัดการน้ำ หรือเรียกว่าเป็นวิธีลำเลียงน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงโดยวิธีนี้คนในชุมชนร่วมกันคิดค้นจากภูมิรู้ของคนพื้นถิ่น […]