“การศึกษา”แบบไหนที่ผู้เรียนต้องการ ?

ปัจจุบันการศึกษาเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยในหลายมิติ และมักจะอยู่ในระบบที่รัฐเป็นผู้ควบคุม เช่น ต้องเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือต้องสอบให้ได้คะแนนสูง ๆ ในแต่ละวิชา เพื่อให้คนในสังคมนั้นยอมรับ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาไทย ทั้งในเรี่องของการแข่งขันและแบ่งชนชั้นทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

‘เกรดอะไร!? แล้วไงต่อ’ สนทนาว่าด้วยการศึกษาไทย-ฝรั่งเศส

สังคมไทยให้คุณค่าของตัวเลข ‘เกรด’จึงกลายเป็นตัวชี้ชะตาชีวิตเด็ก และกำลังเป็นปัญหา การสร้างกระบวนการเรียนรู้ Active learning เชื่อมโยงความรู้จากข้างนอกสู่ห้องเรียนจึงเป็นวิธีที่จะช่วยให้เด็กรู้จักตัวเองได้มากขึ้น

ผู้นำความคิดในโลกดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนเข้าถึงสื่อ และสามารถเป็นผู้นำความคิด (Influencer) ได้ การเป็นผู้นำความคิดกลุ่มเล็กๆ และเชื่อมโยงสู่กลุ่มใหญ่เป็นหนึ่งวิธีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในสังคมได้

‘สื่อพลเมือง’กับการสร้าง’สังคมที่เป็นธรรม’

เมื่อพลเมืองลุกขึ้นมาสื่อสารเรื่องราวของตนเอง นำเสนอความจริงอีกชุดหนึ่งทำให้คนเห็นมุมมองที่หลากหลาย เพื่อสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นในสังคม

‘การใช้สื่อ และ คนรุ่นใหม่’ พลเมืองแบบไหนในโลกดิจิทัล

อินเทอร์เน็ต เป็นหนึ่งช่องทางการสื่อสารในยุคดิจิทัล ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย “การรู้เท่าทันสื่อ” จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้ประชาชนสามารถทำความเข้าใจ รู้เท่าทัน ข้อมูลข่าวสารที่ตนเองรับมาได้

เปิดโมเดลการศึกษาอเมริกา ‘การรู้เท่าทันสื่อฯ’ เด็ก+สังคม

‘Pam Steager’ เผยประสบการณ์เรื่อง ‘การเท่าทันสื่อฯ’ ในโรงเรียนของอเมริกา ปลูกฝังให้เกิดการเคารพซึ่งกันและกันตั้งแต่ยังเด็ก ด้าน ‘อรรถพล อนันตวรสกุล’ มองสังคมไทย เรื่องเท่าทันสื่อไม่ใช่แค่วิชาในห้องเรียน แต่เป็นทักษะความรู้ที่ต้องติดตั้งให้ทุกคน

1 2