“กระจายอำนาจปฏิรูปการศึกษาคืนสู่สังคม” สมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา ประกาศ 9 ข้อขับเคลื่อน

3 เม.ย. 2558 เวที ‘คืนการศึกษาให้สังคม ให้ประชาชนปฏิรูปการศึกษา’ ในการประชุมวิชาการ ‘สานพลังเรียนรู้ครูนักปฏิบัติ: คืนความสุขสู่ผู้เรียน’ระหว่างวันที่ 2-3 […]

ภาษาแม่ : สร้างเยาวชนต้นกล้า นำพาสู่ปฏิรูปการศึกษาไทย

เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็น ผลักดันการใช้ภาษาแม่ในการเรียนการสอน สู่นโยบายระดับกฎหมาย เพื่อรองรับและสนับสนุน แนวคิดดังกล่าว  เมื่อวันที่ 21และ 22 กุมภาพันธ์ […]

ภาษาแม่ :ทางเลือกสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย

เมื่อการศึกษาของไทย ที่เน้นเรียนรู้แบบภาพรวม ทำให้เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ห่างไกลจากภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ฝ่ายการศึกษาของชนเผ่าพื้นเมืองและการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกันผลักดัน “ภาษาแม่” ที่มีในท้องถิ่น ให้เป็นภาษาในการศึกษาทางเลือก สู่การปฏิการศึกษาของไทย […]

โรงเรียนนอกกะลา

โรงเรียนนอกกะลา หรือโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนทางเลือกที่ไม่เก็บค่าเล่าเรี­ยน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม­ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับลูกหล­าน ซึ่งตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา ทั้งนักเรียน ครู […]

1 2