ลด ‘ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา’ ด้วยการจัดการเรียนรวม สกศ.ชี้ ‘เด็กพิเศษ-พิการ’ สิทธิเท่าเทียม

‘กมล รอดคล้าย’ เผยความร่วมมือกับบริติชเคานซิลฯ พัฒนานโยบายการศึกษาด้านการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม สร้างความเท่าเทียม-ลดความเหลื่อมล้ำ ให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ-พิการเรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไป