‘พลวัตแรงงานข้ามชาติ’ หลังเปิดประชาคมอาเซียน มุมมองที่เปลี่ยนไป

รายงานโดย: รัฐโรจน์ จิตรพนา นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   24 ก.พ. 2559 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ […]