นักข่าวพลเมือง : กำแพงไม้ไผ่ กำแพงปกป้องชีวิต

ผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งไม่ใช่แค่เพียงการสูญเสียแผ่นดินเท่านั้น แต่ยังมีผลให้ปริมาณของสัตว์ทะเลที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้หลักของชุมชนลดลงด้วย นักข่าวพลเมือง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ลงพื้นที่บ้านในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสื่อสารวิธีรับมือกับอุปสรรคตะกอนเลนสะสมบริเวณชายฝั่ง ของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน l 26 […]

นักข่าวพลเมือง : กำแพงไม้ไผ่ จ.นครศรีธรรมราช

อ่าวท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นอ่าวที่มีคลื่นพัดมาพร้อมกับตะกอนเลน  แต่ชาวบ้านที่นั้นมีการรับมือโดยการช่วยกันสร้างกำแพงกั้นคลื่น โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติเพื่อป้องกันความแรงของคลื่นและเพื่อป้องกันไม่ให้ตะกอนเลนทับถมชายฝั่ง  ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2559 เวลา […]

นักข่าวพลเมือง : แหล่งอนุบาลสัตว์น้ำชุมชนบางสระเก้า

การกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาที่หลายชุมชนพยายามหาทางแก้ไขค่ะ  ที่ชุมชนบางสระเก้า จ.จันทบุรี ก็พยายามหาแนวทางแก้ไขโดยใช้ “กำแพงไม้ไผ่” ที่สร้างขึ้นจากวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อป้องกันความแรงของกระแสคลื่น วันนี้นักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงพื้นที่ติดตามจากรายงาน   ออกอากาศวันที่ […]