นักข่าวพลเมือง : ส้มโอภูคิ้ง

เมื่อชาวสวนส้มโอ หาตลาดส่งออกเอง…. “คุณนิคม เฟื่องฟู” เป็นอีกหนึ่งคนที่มีความสนใจเรื่องทักษะการสื่อสาร จึงฝึกฝนถ่ายภาพ ตัดต่อ ทำคลิปวิดีโอด้วยตนเองแบบครูพักลักจำ เพื่อบอกเล่าวิถีชีวิตของชาวบ้านบุ่งสิบสี อ.เกษตรสมบูรณ์ […]

นักข่าวพลเมือง : กฎหมายบังซาโมโรกับสันติชายแดนใต้

หลังจากที่กฎหมายพื้นฐานบังซาโมโร ซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการสันติภาพของเกาะมินดาเนา ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่ผ่านมติรัฐสภา กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ของไทยเองได้ร่วมถอดบทเรียนจากเรื่องนี้ แต่จะเป็นอย่างไร ติดตามกับ นักข่าวพลเมือง C-Reporter ‪ […]

นักข่าวพลเมือง : ป้าสำเนียง

จากเกษตกรรายย่อยหลายๆ รายซึ่งประสบปัญหาหนี้สิน สู่การรวมกลุ่มกันสร้างกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัยแบบครบวงจร เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของป้าสําเนียง ฮวดลิ้ม และเกษตรกร “กลุ่มกสิกรรมธรรมชาติโพธาราม” อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งนอกจากจะช่วยปลดหนี้แล้ว […]

นักข่าวพลเมือง : ค้านนโยบายขยายเหมืองทอง

ตัวแทนจากภาคประชาชน 12 จังหวัด ที่กรมพัฒนาเหมืองแร่มีนโยบายการเตรียมขยายพื้นที่ทำเหมืองแร่ทองคำ ร่วมกับนักวิชาการเปิดตัวองค์กรชื่อว่า “ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ” และ ร่วมกันแถลงสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสุขภาพของคนในพื้นที่ ซึ่งนักข่าวพลเมืองได้ส่งข้อมูลและภาพมาร่วมเผยแพร่ […]

นักข่าวพลเมือง : ผู้สูงอายุเรียนรู้กฎหมายในชีวิตประจำวัน

นอกจากการดูแลเรื่องสุขภาพร่างกาย และจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสแล้ว ข้อมูลความรู้ด้านกฎหมายต่างๆในชีวิตประจำวัน  ยังเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุที่บ้านหนองโจด ตำบลโคกก่อ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ได้รับรู้และเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของตนเองที่มีตามกฎหมาย ติดตามเรื่องนี้จาก Citizen-Reporters  นิสิตสาขานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : ไตรสันติภาพ

ไตรสันติภาพบนเส้นทางสังคมมุสลิมอาเซียน เป็นงานประชุมวิชาการนานาชาติว่าด้วย สังคมมุสลิม, ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก สามพื้นที่ความขัดแย้งใน อาเจะห์, มินดาเนา และจังหวัดชายแดนใต้ […]

นักข่าวพลเมือง : บทเรียนภัยพิบัติกับโจทย์ที่ท้าทาย

ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคตะวันออก และเวทีถอดบทเรียนปฏิรูประบบการจัดการภัยพิบัติ ที่มีตัวแทนชาวบ้านและผู้ประสบภัยจากทั่วประเทศมาประชุมร่วมกัน ในนักข่าวพลเมือง C-Reporters ออกอากาศ: ข่าวค่ำ ThaiPBS 18 ก.ย. 2558  

1 2 3 4