Under (self) construction : การก่อ (ร่าง) สร้างตัวของสตรีชาวโบลิเวีย

เจ็ดปีกว่ากับการคลุกฝุ่นและต่อสู้ท่ามกลางคราบปูนเปื้อนในไซต์ก่อสร้างที่ประเทศโบลิเวีย ไม่ได้ทำให้ฝุ่นในใจของ Elizabeth Ticona พนักงานก่อสร้างหญิงลดน้อยลงเลย เสียงตอกเสาเข็มยังดังฟังชัด และเธอต้องออกเสียงให้ดังกว่านั้น เพราะตัดสินใจสู้เพื่อสิทธิของคนงานก่อสร้างที่เมืองลาปาซมามากกว่า 10 ปี