นักข่าวพลเมือง : ทอดผ้าป่าฯ พันธุกรรม

เกษตรกรกว่า 30 เครือข่ายจากทั่วทุกภาค ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างอาคารและพื้นที่เรียนรู้เพื่อความมั่นคงทางอาหาร เป้าหมายเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการรรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งการรักษาพันธุกรรมพื้นบ้านให้ปลอดภัย งานนี้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปลูก กิน และสนทนาถึงคุณค่าของการรักษาอาหารท้องถิ่นเอาไว้ ออกอากาศวันที่ 8 […]

นักข่าวพลเมือง : จากเมล็ดพันธ์สู่จานข้าว

ไม่เพียงแต่ความตื่นตัวและใส่ใจอาหารปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคเท่านั้น ปัจจุบันเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกในหลายพื้นที่ก็มีการรวมตัวกันจัดกิจรรม เพื่อขยายแนวคิดความมั่นคงทางอาหาร ให้เห็นถึงต้นทางการผลิตอาหารปลอดภัย และส่งตรงไปยังผู้บริโภคมากขึ้น ออกอากาศวันที่ 7 มี.ค. 59 @ […]

ความมั่นคงทางอาหารเกี่ยวอะไรกับเรา ?

“ความมั่นคงทางอาหาร” เป็นสถานการณ์ที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบวิกฤตความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่เพียงแค่การมีอาหารกินเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวเนื่องกับมิติด้านสิทธิ การเข้าถึงอาหาร ความปลอดภัย ความพอเพียง และความยั่งยืน   เมื่อ […]

นักข่าวพลเมือง : ความมั่นคงทางอาหารของชาวกะเหรี่ยง

ความมั่นคงทางอาหาร คือการมีอาหารเพียงพอทุกเวลา ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารทั้งในทางกายภาพและเศรษฐกิจอย่างเพียงพอ อาหารมีความปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อการมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรง คุณสุวิทย์ สกุลนิติ อาสามัคร โครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู่ชุมชนบ้านเกิดจะพาเราไปเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหารของชาวกะเหรี่ยง […]

14 องค์กรเกษตรฯ-คมค.อาหาร หนุนตรวจสอบ ‘สสส.’ อย่างเปิดเผย ไม่เลือกปฏิบัติ

แถลงการณ์เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ สสส. อย่างเปิดเผย โปร่งใส ปราศจากการเลือกปฏิบัติ และเรียกร้องให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด 21 ต.ค. 2558 14 […]

Slow Food Youth Network 2015 : เราผลิตอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงโลก

รายงานบรรยากาศงานมหกรรมอาหารจานช้า (Slow Food Youth Network 2015) เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี การรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเกษตรกรรมและระบบอาหารทั่วทุกมุมโลก เพื่อสร้างเครือข่ายในการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ […]

นักข่าวพลเมือง : พิธีระลึกผืนดิน

ดินเป็นต้นทางการผลิตอาหารค่ะ หากในดินไม่มีสารเคมี ก็หมายความว่าพืช จะเติบโตและเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารแบบปลอดภัย นอกจากความปลอดภัยจากดินในการผลิตอาหาร ความมั่นคงทางอาหาร ถือเป็นอีกเรื่อง ที่น่าสนใจเพราะสถานการณ์ปัจจุบันเกษตรกรจำนวนมากการไม่มีพื้นที่ทำกิน เป็นของตัวเอง การผูกขาดทั้งคุณภาพและราคาสินค้าจึงเกิดขึ้น […]

1 2