นักข่าวพลเมือง : วิจัยข้าวเขาวง

เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาวอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬิสนธุ์หันมาตระหนักและเปลี่ยนมาทำนาแบบปลอดสารเคมีที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและตัวเองมากขึ้น  การตรวจเพื่อวัดระดับสารเคมีในเลือดจึงเป็นอีกวิธีการ ติดตามเรื่องนี้กับ Citizen Reporters  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ออกอากาศวันที่ 25 […]

นักข่าวพลเมือง : งานวิจัยไทบ้าน

“ข้าวเหนียวเขาวง” เป็นอีกพันธุ์ข้าวที่ถูกเรียกตามพื้นที่เพาะปลูก นั่นคืออำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งขึ้นชื่อทั้งรสชาติและความหอมนุ่ม จนได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication หรือ GI […]

TDRI : งานวิจัยเรื่อง แม่ตายนั้นสำคัญไฉน?

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)   การมีสุขภาวะทางด้านอนามัยและเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรอย่างปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิง ในระดับนานาชาติต่างก็ให้ความสำคัญ และถือว่าการลดอัตราส่วนการตายของมารดาเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ ปัญหาที่ประเทศต่างๆ […]

TDRI : งานวิจัยเรื่อง แม่ตายนั้นสำคัญไฉน?

ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)   การมีสุขภาวะทางด้านอนามัยและเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์และการคลอดบุตรอย่างปลอดภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้หญิง ในระดับนานาชาติต่างก็ให้ความสำคัญ และถือว่าการลดอัตราส่วนการตายของมารดาเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหนึ่งของระบบสุขภาพของประเทศ ปัญหาที่ประเทศต่างๆ […]

4 ทศวรรษของความทุกข์: ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ที่ถูกลืม

ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภาพ: โรงไฟฟ้ากระบี่ที่จะมีการขยายเป็น 800 เมกกะวัตต์และใช้ถ่านหินเป็นเชื่อเพลิง บทความนี้ต้องการนำเสนอข้อมูลผลกระทบจากโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่โดยนำข้อมูลมาจากรายงานความก้าวหน้างานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพและวิถีชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.กระบี่ […]

งานวิจัยชี้ป่าภูโนในแหล่งขุดเจาะก๊าซดงมูลเป็นแหล่งความหลายหลายของหอยทากบกที่สำคัญของประเทศ

งานวิจัยของนักชีววิทยาเผยภูโนเป็นแหล่งความหลากหลายทางชีวภาพหอยทากบกชุกชุมสูงที่สุดที่เคยมีรายงานในประเทศไทยและจะได้รับผลกระทบจากการขุดเจาะก๊าซ งานวิจัยดังกล่าวดำเนินโดย นายศิริชัย ศรีหาตา นิสิตปริญญาโท อาจารย์ชนิดาพร ตุ้มปี่สุวรรณ และอาจารย์ศักดิ์บวร ตุ้มปี่สุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และตีพิมพ์เป็นบทความเรื่อง “ความหลากชนิด […]

1 2