นักข่าวพลเมือง : โอกาสภาษามลายูสู่อาเซียน

ประชาคมอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน โดยประชากรครึ่งหนึ่งประมาณ 300 ล้านคน ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร เช่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่ ปัตตานี ยะลา […]

นักข่าวพลเมือง : รับน้องมุสลิม

การรับน้องถือเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้เพื่อนๆ นักศึกษาปรับตัว และเกิดความภาคภูมิใจในคณะหรือสถาบันของตนเอง แต่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ที่มีเพื่อนๆ มุสลิมจำนวนมาก พวกเขาจะมีรูปแบบการรับน้องตามวัฒนธรรมของมุสลิมอย่างไร ไปติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ […]