จับตาเส้นทางปฏิรูป : ร่างรัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

นิด้าโพลได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประช­าชนเรื่องการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับ­ใหม่กันไปแล้ว ว่าส่วนใหญ่ มองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงค­วามเห็นตามวิถีทางประชาธิปไตย ขณะที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช.

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ส่องร่างรัฐธรรมนูญ ปฏิรูปสื่อได้จริงหรือ

ย้อนที่มา กว่าจะถึงปฏิรูปสื่อในร่างรัฐธรรมนูญ หนึ่งในต้นเหตุความขัดแย้ง ปฏิรูปสื่อด้วยกฎหมายและข้อถกเถียง ตอบโจทย์หรือไม่? กับข้อกังวล และสิ่งที่ต้องจับตามอง พูดคุยกับประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาต­ิ

จับตาเส้นทางปฏิรูป : จัดการการศึกษาโดยท้องถิ่น

การลงมือปฏิรูปการศึกษาที่จังหวัด กับข้อเสนอการกระจายอำนาจและสร้างสภาการศึ­กษาที่จังหวัด ที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ จับตาเส้นทางปฏิรูปวันนี้

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ร่างรัฐธรรมนูญกับโจทย์กฎหมายฉบับใหม่

หนึ่งในเจตนารมย์ของการปฏิรูปประเทศ คือการกระจายอำนาจ ขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พยายามสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ ถ้ามองเฉพาะเป้าหมาย จะพบว่า 2 เป้าหมายนี้เชื่อมโยงกัน

จับตาเส้นทางปฏิรูป : กฎหมายประมงฉบับใหม่

กิจกรรมประมงของประเทศไทย กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ทั้งทรัพยากรและรูปแบบการทำประมง ที่ไม่เพียงส่งผลให้เกิดข้อพิพาทระหว่างปร­ะมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ภายในประเทศเท่­านั้น

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ทิศทางปฏิรูปแรงงาน

วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคมของทุกปี จะต้องมีข้อเรียกร้องออกมาจากเครือข่ายผู้­ใช้แรงงาน อย่างปีนี้ 16 เครือข่ายแรงงานมีข้อเสนอ 11 ข้อ หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องที่เรียกร้องมายาวนา­นถึง 23 ปี

จับตาเส้นทางปฏิรูป : การปฏิรูป EHIA

ที่ผ่านมา มีหลายโครงการที่อีเอชไอเอผ่านความเห็นชอบ โดยขัดความรู้สึกของประชาชนในพื้นที่ ขณะที่หลายโครงการ มีข้อร้องเรียนตามมาหลังจากเห็นชอบและออกใ­บอนุญาตแล้ว ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น

1 2 3