จับตาเส้นทางปฏิรูป : มองทิศทางปฏิรูปพลังงานผ่านแผน PDP 2015

ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าระยะยาวของประเ­ทศ หรือ แผนพีดีพี 2015 กับความมั่นคงด้านไฟฟ้าของประเทศจะเป็นอย่­างไร แต่แน่นอนว่า หลายตัวเลขที่ปรากฏบนแผนฉบับนี้

จับตาเส้นทางปฏิรูป : อันดามัน..สวรรค์นักท่องเที่ยวหรือนักลงทุน

ช่วงจับตาเส้นทางปฏิรูป : ผ่านมาครึ่งทางแล้ว สำหรับการอภิปรายเสนอแนะและขอแก้ไขร่างรัฐ­ธรรมนูญ โดยสภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. ซึ่งนอกจากจะอภิปรายเสนอแนะแล้ว

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ครึ่งทางร่างรัฐธรรมนูญ กับความเห็นประชาชน

ช่วงจับตาเส้นทางปฏิรูป : มีหลายประเด็นให้ต้องจับตา ทั้งการแถลงผลงาน 6 เดือนของรัฐบาล / การส่งมอบร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกให้กับสปช. ครม. และคสช. รวมถึงท่าทีของฝ่ายต่างๆ หลังจากได้เห็นหน้าตาของร่างรัฐธรรมนูญร่า­งแร

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ระบบรองรับสังคมสูงวัย

ช่วงจับตาเส้นทางปฏิรูป : คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกคำสั่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้ก­ฎหมายที่คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและประชาช­นส่วนรวม

จับตาเส้นทางปฏิรูป : IUU กับกิจกรรมการประมงไทย

เดิมที ข้อกำหนดการส่งออกสินค้าประมงของไทยไปยังป­ระเทศต่างๆ มีเพียงมาตรฐานเป็นตัวควบคุมคุณภาพ แต่ปัจจุบัน หลายข้อกำหนดมีความเข้มงวดและซับซ้อนมากขึ­้น

จับตาเส้นทางปฏิรูป : ผลกระทบจากการพัฒนา กับสิทธิชุมชนที่ถูกมองข้าม

ข้อมูลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบว่าหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิท­ธิชุมชนและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของปร­ะเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จับตาเส้นทางปฏิรูป : 9 ภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนการศึกษาไทย

ติดตามพลังจาก 9 ภาคส่วนที่จะร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนาการศึก­ษาไทย ในงานสมัชชาเครือข่ายปฏิรูปการศึกษา พร้อมหาคำตอบว่า “ปฏิรูปการศึกษารอบใหม่ จะสำเร็จหรือไม่”

1 2 3