TDRI: ว่าด้วยพระราชบัญญัติด้านบำเหน็จบำนาญ

วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ตั้งข้อสังเกตหลักการ พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ หลักการดีหวังป้องกันปัญหาด้านเศรษฐกิจ-สังคมให้ผู้สูงวัย แต่แนวทางปฏิบัติกลับไม่เป็นมิตรแก่ลูกจ้าง ชี้หลัก ‘ง่าย สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้’ ปรับนโยบายการออมเพื่อการชราภาพ