นักข่าวพลเมือง : แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน

นักข่าวพลเมือง C-reporters ติดตามการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้น­ถิ่นของคนในชุมชนกริ่วพร้าว อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของชุมชน ในรายการข่าววันใหม่ Thaipbs 24 มิ.ย.2558