นักข่าวพลเมือง : ล่องเรือลอดอุโมงค์โกงกาง

ชุมชนบ้านดาโต๊ะ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานีมีทรัพยากรป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ทำให้เกิดการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชาวประมงใช้เวลาว่างหลังกลับจากฝั่งแล้วก็เปลี่ยนเรือประมงเป็นเรือบริการนำเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ไปติดตามนักข่าวพลเมือง CitizenREPORTERS จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี   l 1 มิ.ย. 59 […]