นักข่าวพลเมือง : ‘กลอ : หอย’ อาหารดีตามฤดูกาล

แม้หลายพื้นที่จะประสบปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งพื้นที่อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ แต่ชาวบ้านที่นั่นก็มีความพยายามในการปรับตัวหาอยู่หากินอาหารตามฤดูกาล และวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน จะเป็นอย่างไร ติดตามในข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวค่ำ 9 […]

บทบาทชุมชนในการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ‘ปทุมธานีโมเดล’

การขุดคลองในรัชสมัย ร.4 เพื่อการขยายพื้นที่เพาะปลูก และสร้างเส้นทางคมนาคมทางน้ำ ได้มีส่วนสำคัญให้การพัฒนาเมืองเจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก

นักข่าวพลเมือง : ความฝันของคนน่านในอนาคต

เมื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ส่งผลให้ชุมชนและท้องถิ่นต้องเปลี่ยนไป คนน่านวางแผนอนาคตของบ้านเกิดของพวกเขาอย่างไร ติดตาม กับคุณธันวา ศรีสุภาพ ในช่วงนักข่าวพลเมือง C-reporters ทางThaipbs

นักข่าวพลเมือง : จัดระเบียบริมคลอง

กรุงเทพมหานครมีแผนที่จะปรับปรุงระบบคูคลอ­งต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยมีโครงการสร้างเขื่อนกั้นแนวตลิ่ง ซึ่งคาดว่าจะมีการไล่รื้อบ้านเรือนที่รุกล­้ำลำคลอง 9 สาย หรือกว่า 3,500 หลังคาเรือน ติดตามจากนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ฝายมีชีวิต

ไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งของชาวบ้านที่จังหวัดพัทลุง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชนช่วงฤดูแล้ง นักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 25 มิ.ย.2558

นักข่าวพลเมือง : เรียนรู้ชุมชนผ่านละครเพื่อการเปลี่ยนแปลง

“ละครเร่” ที่ใช้ทักษะการแสดงผ่านสีหน้าท่าทางของตัว­ละคร เป็นอีกเครื่องมือที่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาส­ารคามเลือกใช้ เพื่อเรียนรู้เรื่องราวและปัญหาต่างๆ ร่วมก­ับคนในชุมชน ติดตามจากนักข่าวพลเมือง C-Reporters ข่าวเที่ยง ThaiPBS 25 […]

1 5 6 7 8 9 10