นักข่าวพลเมือง : ค่ายเยาวชนบ้านพอก

กิจกรรมค่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน ซึ่งเป็นความร่วมมือของเพื่อนๆจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เยาวชน และผู้นำชุมชนบ้านพอก อ.ตระการพืชผล  ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สร้างประสบการณ์เรียนรู้โดยตรงจากการทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชน   l 25 ก.ย. […]