นักข่าวพลเมือง : คนระนองร่วมจัดการขยะชุมชน

ด้วยสภาพภูมิประเทศของ จ.ระนองที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นภูเขาสลับซับซ้อนถึงร้อยละ 86 ทั้งมีพื้นที่ป่าสงวน เขตอนุรักษ์และป่าชายเลน จึงทำให้เป็นอีกจังหวัดที่เหมาะต่อการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันก็ยากต่อการจัดหาสถานที่เพื่อสร้างบ่อขยะที่ถูกสุขาภิบาล นักข่าวพลเมืองจากโรงเรียนสตรีระนอง จึงลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวและตลาด เพื่อสื่อสารว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในการจัดการขยะโดยคนในชุมชนอย่างไร […]

ข้อเสนอเชิงนโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสําหรับผู้หญิงชายแดนใต้” คณะทํางานวาระผูหญิงฯ เม.ย.59

ด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 12 ปี มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้หญิง ในสถานะที่เป็นทั้งแม่ เมีย ลูกสาว พี่สาวน้องสาว ฯลฯ […]

ข้อเสนอเชิงนโยบาย “พื้นที่สาธารณะปลอดภัยสําหรับผู้หญิงชายแดนใต้” คณะทํางานวาระผูหญิงฯ เม.ย.59

ด้วยเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 12 ปี มีผลกระทบทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้หญิง ในสถานะที่เป็นทั้งแม่ เมีย ลูกสาว พี่สาวน้องสาว ฯลฯ […]

นักข่าวพลเมือง : ตลาดนัดพหุวัฒนธรรม

นักข่าวพลเมือง C-reporters พาไปดูตัวอย่างของชุมชนที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่คนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกันได้ และยังมีการเรียนรู้วิถีชีวิตเพื่อหนุนเสริม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ติดตามในช่วงข่าวเช้านักข่าวพลเมือง C-Reporters ออกอากาศวันที่ 26 พ.ค.2558 […]