นักข่าวพลเมือง : มหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียน

ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์โค-กระบือให้มีความแข็งแรงและหลากหลายมากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคมที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดงานมหกรรมโคกระบือตักสิลาสู่อาเซียนขึ้น ติดตามเรื่องนี้จากคุณจารุสรรณ […]