เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จ.หนองคาย เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ อปท.กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จ.หนองคาย เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง บทบาทหน้าที่ของ อปท.กับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ                                 […]

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย                 ที่ห้องประชุมอิโค่อินน์ อำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ในการเดินทางมาศึกษาดูงานรูปแบบการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษนครแม่สอด โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด […]