เปิดรายงานคู่ขนาน ‘สิทธิที่ดินป่าไม้-สุขภาพกลุ่มชาติพันธุ์’ องค์กรสิทธิฯ ไทยส่งถึงยูเอ็น

องค์กรสิทธิมนุษยชนในไทยจัดส่งรายงานคู่ขนานถึงคณะกรรมการ ESCR กรณีพื้นที่ดินป่าไม้ เรียกร้องสิทธิในที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการดูแลด้านสุขภาพของชนพื้นเมืองและชนชาติพันธุ์ในประเทศไทย เสนอเพิกถอนคำสั่ง คสช.ที่ 64/2557 และ 66/2557 […]

1 2