นักข่าวพลเมือง : นาแล้งเปลี่ยนทาง

จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่เพาะปลูกในภาคการเกษตรทำนาปีและนาปรัง ประมาณ สองล้านเก้าแสนไร หรือกว่าร้อย70 ของพื้นที่ ในฤดูกาลแล้งนี้ เมื่อน้ำในระบบชลประทาน จัดสรรเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลัง ชาวนา ที่จังหวัดพิจิตรต้องปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตในช่วงน้ำแล้ง […]

นักข่าวพลเมือง : ปั้มน้ำไม่ใช้ไฟฟ้า

น้ำถือว่าเป็นปัจจัยหลักของการเพาะปลูกในภาคการเกษตร ซึ่งในพื้นสูงชันอย่าง อ.สันติสุข จังหวัดน่าน คงเป็นเรื่องยากและอาจจะต้องให้ต้นทุนที่สูง วันนี้นักข่าวพลเมืองลูกหลานคนเมืองโพง จังหวัดน่านได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากชุมชนของเขา ที่มีนวัฒกรรมการพัฒนาเครื่องปั้มน้ำที่ไม่ใช้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันในการส่งน้ำจากที่ต่ำขึ้นที่สูง ทำให้เกษตรกรในที่สูง ที่เมืองโพง […]

อภินันท์ สุวรรณรักษ์ : เมื่อปลาถูกสั่งประหารชีวิตที่ลุ่มน้ำยม

ผศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภาพจาก: http://www.fishtech.mju.ac.th/fishnew1/main/?ref=SteeringCommittee&lang=th ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีประชากรมากกว่าร้อยละ 60 ที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติ ดังนั้นการสร้างแหล่งอาหาร การสร้างอาชีพ […]

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบ้านแม่แจ่มน้อย

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการทำการเกษตร แต่เมื่อน้ำแล้ง ไม่สามารถทำการเกษตรได้อย่างที่เคยเป็นมา ขาวบ้านแม่แจ่มน้อย อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ จึงต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำด้วยการขุดบ่อเพื่อให้สามารถทำการเกษตรได้ในยามแล้ง ติดตามในราการ ที่นี่ ThaiPBS […]

บันทึกเดินทาง: ชีวิตติดลบของชาวนาอ่างทอง

มีคนชอบพูดว่า… ชาวนาปลูกข้าวเยอะ แต่เราไม่ได้เอาไว้กิน ไม่มีกิน เพราะชาวนามีหนี้ วลีจากความรู้สึก และประสบการณ์ทำนาของ ป้าวินัย  หิรัญอ่อน ชาวนาอ่างทอง […]

นักข่าวพลเมือง : ปัญหาภัยแล้ง จ.สุพรรณบุรี

ติดตามสถานการณ์น้ำแล้งที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ยังคงกระทบต่อการเป็นอยู่ของชาวบ้าน ในช่วงนักข่าวพลมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS ออกอากาศวันที่ 21 ก.ค.58 เวลา 19.00 น.

นักข่าวพลเมือง : ฝายมีชีวิต

ไปดูวิธีการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งของชาวบ้านที่จังหวัดพัทลุง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชนช่วงฤดูแล้ง นักข่าวพลเมือง C-reporters ข่าวค่ำ ThaiPBS 25 มิ.ย.2558