จังหวัดตาก ต้อนรับคณะผู้แทนจากADB โครงการศึกษาร่วมกันระหว่าง ADB-ANZ เรื่องบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS

จังหวัดตาก ต้อนรับคณะผู้แทนจากADB โครงการศึกษาร่วมกันระหว่าง ADB-ANZ เรื่องบทบาทของเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ GMS         […]