นักข่าวพลเมือง : ตุ้มโฮมเมล็ดข้าวเปลือก รวมใจสู้เหมืองโปแตช

“บุญกุมข้าวใหญ่” หรือบุญคุณลาน เป็นบุญประเพณีของชาวอีสานที่แสดงให้เห็นจิตวิญญาณของชุมชนที่ดํารงอยูด้วยวิถีเกษตรกรรมที่ผึ่งพาความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน ถูกนำมาผสมผสานเข้ากับกิจกรรมการต่อสู้ของ “กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี” ซึ่งได้สร้างผลผลิตในแปลงนารวมร่วมกันมาถึง 14 ปีด้วยสํานึกในบุญคุณของข้าวที่หล่อเลี้ยงชีวิต และร่วมแสดงออกถึงพลังแห่งความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน  ออกอากาศวันที่ […]

นักข่าวพลเมือง : สืบสานบุญผะเหวด หนองนาสร้างบ้านเฮา

นักข่าวพลเมืองวันนี้ พาไปติดตามกระบวนการการเรียนรู้ภูมิปัญญา ระหว่างปราชญ์ชุมชนกับเยาวชนในโรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด  โดยให้เยาวชนเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการจำลองบุญผะเหวด ในโครงการหนองนาสร้างบ้านเฮา ออกอากาศวันที่ 24 มีนาคม […]