นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำบ้านผาชัน

แม้ว่าบ้านผาชัน จังหวัดอุบลราชธานี จะเป็นชุมชนที่อยู่ใกล้ริมน้ำโขง แต่ด้วยชุมชนนี้ ตั้งอยู่บนพื้นที่หน้าผาสูง ทำให้ในอดีตชาวบ้านมีปัญหา เรื่องน้ำกินน้ำใช้ แอร์แว จึงเป็นวิธีบริการจัดการน้ำ หรือเรียกว่าเป็นวิธีลำเลียงน้ำจากที่ต่ำขึ้นสู่ที่สูงโดยวิธีนี้คนในชุมชนร่วมกันคิดค้นจากภูมิรู้ของคนพื้นถิ่น […]

นักข่าวพลเมือง : พรานปลาบ้านผาชัน

บ้านผาชัน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็นอีกหนึ่งชุมชน ที่ชาวบ้านมีวิถีการทำประมงริมโขงค่ะ เช้าวันนี้ นักข่าวพลเมืองคุณกมล หอมกลิ่น มูลนิธิสื่อสร้างสุข จ.อุบลราชธานี […]

นักข่าวพลเมือง : กองทุนปลา บ้านผาชัน

อาชีพประมงหาปลา นับเป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง รวมถึงที่บ้านผาชัน ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี ซึ่งคนในชุมชนได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งกองทุนปลาเพื่อจัดการเรื่องราคาปลารวมถึงการจำหน่ายให้กับลูกค้า และบริหารจัดการโดยคนในชุมชน  ติดตามเรื่องนี้จากนักข่าวพลเมืองเยาวชนโรงเรียนรุ่งอรุณ ออกอากาศวันที่ […]