นักข่าวพลเมือง : พิพิธภัณฑ์ชีวิต

ชุมชนป้อมมหากาฬ ที่มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต บ้านไม้โบราณ ป้อมมหากาฬขึ้น โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความคิด อยากจะอนุรักษ์ชุมชนป้อมมหากาฬ ให้อยู่คู่กับเมืองและโบราณสถาน l 13 ก.ค. […]