ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก ประชุมเตรียมการซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านไฟป่า และหมอกควัน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2559

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เขต 9 พิษณุโลก ประชุมเตรียมการซ้อมแผน ป้องแนและบรรเทาสาธารณภัยด้านไฟป่า และหมอกควัน ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2559 […]

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559                 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ นายประสงค์ […]