สำนักงานนโยบายและแผนทรัยยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัยยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ                 ที่ห้องประชุมสบเมย โรงแรมเซนทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท นายสุทธา สายวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก […]