เลือกตั้ง  62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองกับอนาคตประมงไทย

 หยุดการประมงทำลายสัตว์น้ำวัยอ่อน เปิดให้ประมงพื้นบ้านออกนอกเขตชายฝั่ง เลือกตั้ง  62 : ข้อเสนอต่อพรรคการเมืองกับอนาคตประมงไทย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย และ สมาคมรักษ์ทะเลไทยพัฒนาข้อเสนอร่วมกันเพื่อเสนอต่อพรรคการเมืองทุกพรรควาระเลือกตั้ง 62  […]