นักข่าวพลเมือง : เมืองกื้ดโมเดล ปฏิรูปการศึกษา

การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีของคนในชุมชน ที่ไม่เพียงแต่เด็กๆที่เรียนจะได้ความรู้จากรายวิชา แต่เด็กๆในโรงเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ประยุคใช้ จนเกิดอาชีพและสร้างรายได้  ออกอากาศวันที่ 28 มี.ค. 59 @ 05.20 […]