นักข่าวพลเมือง : แปลงเกษตรกรรวมบ้านโนนข่า

พื้นที่กว่า 11 ไร่จากเดิมที่เคยถูกทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า  วันนี้ได้ถูกจัดสรรใช้ประโยชน์จนกลายเป็นแปลงเกษตรอินทรีย์รวม สำหรับปลูกพืชผักหลากหลายชนิดของชาวบ้านโนนข่า ต.วังแสง  อ.ชนบท จ.ขอนแก่น  ซึ่งเกิดจากการช่วยกันคิดและลงมือทำ จนกลายเป็นเสมือนห้องเรียนมีชีวิต […]

นักข่าวพลเมือง : วิถีการเพาะปลูกฤดูแล้ง

บ้านท่าเกวียน อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกพืช ซึ่งที่ผ่านมาได้รับน้ำจากชลประทานแม่แฝก แต่ช่วงแล้งนี้ น้ำน้อยชลประทานลดการปล่อยน้ำลง ทำให้เกษตรกรต้องปรับตัวกับวิถีการเพาะปลูก วันนี้ นักศึกษา […]

นักข่าวพลเมือง : การปรับตัวในหน้าแล้ง

นักข่าวพลเมืองวันนี้   Citizen Reporters จากโครงการดรีมอีสาน จังหวัดร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติการสื่อสารที่บ้านวังชัย  อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด […]