“ปาเต๊ะทีวี” : ห้องข่าวสันติภาพชายแดนใต้ สนามสื่อสารที่ร่วมลงมือทำ

การนำคำว่า “ปาเต๊ะ” มาใช้เป็นชื่อสถานีของห้องข่าวสันติภาพอาจกล่าวได้ว่า ลวดลายบนพื้นผ้าปาเต๊ะ สะท้อนถึงความเป็นตัวตนของสถานีที่มีลวดลาย สีสัน สวยงาม อาจเปรียบกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีความแตกต่างหลากหลายในประเด็นและแง่มุมต่างๆ   ท่ามกลางความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เพื่อให้สังคมได้เห็นและสัมผัสถึงคุณค่าของหลากหลายและงดงาม    “ปาเต๊ะ […]

แสงเทียนสันติภาพที่ชายแดนใต้

           ในช่วงนี้หลายพื้นที่จัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกทางการเมืองผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ   รวมถึงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี  ได้มีจัดกิจกรรมจุดเทียนสันติภาพ เพื่อแสดงจุดยืนว่าไม่ต้องการความรุนแรง และใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลายระหว่างกัน […]

1 7 8 9