จับตาเส้นทางปฏิรูป : พิมพ์เขียวปฏิรูปพระพุทธศาสนา

พฤติกรรมด้านลบและความไม่เหมาะสมของพระสงฆ­์ รวมถึงความขัดแย้งในวงการพุทธศาสนา ถูกตีแผ่และกลายเป็นประเด็นทางการเมือง