พิษณุโลก 2020 จากแยกอินโดจีนถึงศูนย์ลอจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาพิษณุโลกเป็นสี่แยกอินโดจีน ผ่านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2540 จนนำไปสู่แผนการพัฒนาและจัดตั้งสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีนเพื่อศึกษาและติดตามการพัฒนาเป็น “สี่แยกอินโดจีน” ให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นศูนย์กลางการพัฒนาพื้นที่ 9 […]