นักข่าวพลเมือง : ภูฏานเมืองเกษตรอินทรีย์

ความนิยมรับประทานพืชผักอินทรีย์ของประชากรภูฏานที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีการหันมาปลูกพืชอินทรีย์เพื่อการบริโภคและส่งขายแทนการรับซื้อจากประเทศใกล้เคียงก็มากขึ้น ขณะที่ฝ่ายนโยบายของภูฏานเองก็ประกาศตัวชัดว่าต้องการจะเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ 100 เปอร์เซ็นต์ วันนี้ คุณภาวิณี ไชยภาค นักข่าวพลเมืองจะนะนิวส์ ติดตามการเดินทางของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แห่งเอเชียไปที่ประเทศภูฏาน […]