นักข่าวพลเมือง : เขื่อนผาก ไล่ยาเสพติด

ยาเสพติด เป็นปัญหาที่หลายๆ ชุมชนพยายามหาแก้ไข รวมถึงที่ชุมชนเขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ พื้นที่ติดเขตชายแดน ที่นี่คนในชุมชนร่วมกันจัดการปัญหาโดยใช้ความร่วมมือของคนในชุมชน นักข่าวพลเมือง ปันภาพ […]