นักข่าวพลเมือง : มอแกลนกับพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม

แม้จะมีการประกาศพื้นที่เป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 2 มิถุนายน 2553 ว่าด้วยนโยบายของการจัดพื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรม เพื่อปกป้องและฟื้นฟูให้วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเลชนเผ่าต่างๆวันนี้พื้นที่ทางจิตวิญญาณของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลยังไม่มั่นคง วันนี้ นักข่าวพลเมืองทีม เฌอบูโด ได้สื่อสารถึงความผูกพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวมอแกลนกับพื้นที่ทางจิตวิญญาณของพวกเขา […]