เดชรัตน์ สุขกำเนิด : ความแตกต่าง ‘50+49 ปี’ กฎหมายให้เช่าที่ดินเดิม vs ร่าง พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

เดชรัต สุขกำเนิด แจกแจงความแตกต่างของกฎหมายการเช่าที่ดินของชาวต่างชาติในประเทศไทยและในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เมื่อ ’50+49 ปี’ ในกฎหมายที่เราใช้อยู่ กับเนื้อหาใน ร่าง พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการกำหนดเงื่อนไขไม่เหมือนกัน