นักข่าวพลเมือง : พืชจีเอ็มโอกับข้อสงสัยด้านสุขภาพ

แม้จะมีคำสั่งให้ยกเลิกการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ หรือ พ.ร.บ.จีเอ็มโอ ไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามพืช จีเอ็มโอ ก็ยังเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันในทางวิชาการนะคะว่า พืชที่ผ่านการตัดแต่งทางพันธุ์กรรมจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวของผู้บริโภคหรือไม่ วันนี้ คุณ […]