จดหมายเปิดผนึกถึงประธานฯร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ โดยเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ

เครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำภาคเหนือ ออกจดหมายเปิดผนึกถึง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์

นักข่าวพลเมือง : ค้าน พ.ร.บ. น้ำ

เมื่อคนอีสานขอร่วมจัดการทรัพยากรน้ำ… ติดตามความเคลื่อนไหวของตัวแทนเครือข่ายลุ่มน้ำชี จ.ยโสธร และตัวแทนเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำอีสานกับการยื่นหนังสือเพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติถอดถอน พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ฉบับปรังปรุงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมีข้อเสนอจาก 1 ใน 4 […]

ภาคประชาชนลุ่มน้ำอีสาน เสนอคว่ำร่าง ‘พ.ร.บ.น้ำ ฉบับมัดมือประชาชน’

26 ก.พ. 2558 จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …  ตามที่กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ […]