นักข่าวพลเมือง : ฟ้อนละครภูไท

ไม่เพียงแต่สำเนียงภาษาและเครื่องแต่งกายเท่านั้นนะคะ ที่บ่งบอกความโดดเด่นของชาวภูไท  วันนี้ Citizen Reporter สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จะพาไปรู้จักศิลปะการแสดง “ฟ้อนละครภูไท” มรดกทางวัฒนธรรมที่มีการนำมาขยายผลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนให้นักศึกษาคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ ออกอากาศวันที่ […]