นักข่าวพลเมือง : โอกาสภาษามลายูสู่อาเซียน

ประชาคมอาเซียนมีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคน โดยประชากรครึ่งหนึ่งประมาณ 300 ล้านคน ใช้ภาษามลายูในการสื่อสาร เช่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยได้แก่ ปัตตานี ยะลา […]