นักข่าวพลเมือง: ชนเผ่าพื้นเมืองกับการจัดการศึกษาโดยภาษาแม่

เครือข่ายสื่อชนเผ่าพื้นเมือง รวมตัวกันจากกลุ่มชนเผ่าในประเทศไทยที่สนใ­จผลิตสื่อ เพื่อให้สังคมเข้าใจประเด็นที่ชน­เผ่าให้ความสำคัญ วันนี้เขาพยายามสื่อสารเร­ื่องการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่ควบคู่ภาษ­าไทย นักข่าวพลเมือง C-REPORTERS ออกอากาศวันที่ 3 มี.ค. 2558 […]

ภาษาแม่ : สร้างเยาวชนต้นกล้า นำพาสู่ปฏิรูปการศึกษาไทย

เครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระดมความคิดเห็น ผลักดันการใช้ภาษาแม่ในการเรียนการสอน สู่นโยบายระดับกฎหมาย เพื่อรองรับและสนับสนุน แนวคิดดังกล่าว  เมื่อวันที่ 21และ 22 กุมภาพันธ์ […]

ภาษาแม่ :ทางเลือกสู่การปฏิรูปการศึกษาไทย

เมื่อการศึกษาของไทย ที่เน้นเรียนรู้แบบภาพรวม ทำให้เด็กและเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ ห่างไกลจากภาษาและวัฒนธรรมดั้งเดิม ฝ่ายการศึกษาของชนเผ่าพื้นเมืองและการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกันผลักดัน “ภาษาแม่” ที่มีในท้องถิ่น ให้เป็นภาษาในการศึกษาทางเลือก สู่การปฏิการศึกษาของไทย […]

ภาษาแม่กับการปฏิรูการศึกษา 21 ก.พ.นี้ที่เชียงใหม่

องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันภาษาแม่สากล เพื่อรณรงค์และสะท้อนให้เห็นความสำคัญของภาษาแม่และวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบ่อเกิดของความเข้าใจและสันติภาพในสังคมมนุษย์ เวทีสมัชชาเครือข่ายการศึกษาชนเผ่าพื้นเมือง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ภายใต้หัวข้อ “ภาษาแม่: […]