สัมมนาสาธารณะ: บทบาทอุดมศึกษาในยุคประชาธิปไตยถดถอยฯ

สัมมนาสาธารณะ: บทบาทอุดมศึกษาในยุคประชาธิปไตยถดถอย การสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการสร้างความเป็นธรรมทางสังคม วันที่ 20-21 เม.ย. 2560 ณ ห้องประชุม 101 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม […]