นักข่าวพลเมือง : สถานการณ์ภัยแล้ง บ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี

ปรากฏการณ์เอลนิโญ่ยังส่งผลกระทบกับปริมาณฝนในไทยตั้งแต่ปี 2557 และส่งผลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ถือได้ว่าไทยได้รับผลกระทบจากภัยแล้งยาวนานต่อเนื่องถึง 3 ปี  ภัยแล้งนอกจากจะส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตรโดยตรงแล้ว ยังส่งผลทำให้ต้นทุนการทำปศุสัตว์สูงขึ้นด้วย ติดตามจากนักข่าวพลเมืองจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ออกอากาศข่าค่ำ […]

นักข่าวพลเมือง : ไก่เขียวห้วยทราย ความร่วมมือพัฒนาไก่สายพันธุ์พื้นเมือง

พันธุ์ไก่พื้นเมืองที่สวยงาม เหมาะสำหรับการประกวด มีความแข็งแรงเฉพาะ และสามารถขายเป็นไก่เนื้อได้ คือเป้าหมายของการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุ์สัตว์พื้นเมืองของงานพัฒนาด้านปศุสัตว์ ในพื้นที่บ้านห้วยทราย จ.เพชรบุรี จนเกิดเป็น “ไก่เขียวห้วยทราย” ติดตามในข่าวเที่ยงThaiPBS 12.50 […]

นักข่าวพลเมือง : อาชีพปศุสัตว์ บ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี

หลังมีการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ จ.เพชรบุรี โดยความร่วมมือของหลายหน่วยงานเพื่อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ การปศุสัตว์จึงเป็นทางเลือกของคนในชุมชน โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะ และโคนม ‪ ติดตามในข่าวเที่ยงThaiPBS‬ 12.50 ออกอากาศวันที่ […]