ก(ล)างเมือง ตอน มอ’ไซค์ไรเดอร์

"รับจ้างทั่วราชอาณาจักร" แทบจะเป็นสัญลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พาหนะที่ไม่เลือกชนชั้นวรรณะ ที่เกิดขึ้นมาพร้อมๆ กับการเติบโตของเมือง โดยเฉพาะในที่ๆ ระบบจราจรขนส่งมวลชนยังไม่สามารถตอบสนองกา­รเดินทางของคนในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภา­พ พวกเขาและเธอให้บริการรับ-ส่งจนกลายเป็นกิ­จวัตร การเดินทางประจำวันของคนเมือง และมีไม่น้อยที่สนิทสนม […]