ทบทวนแผนอนุรักษ์ที่ ‘มีปัญหา’ บทเรียนรื้อชุมชนป้อมฯ

ทบทวนแผนอนุรักษ์ที่ ‘มีปัญหา’ บทเรียนรื้อชุมชนป้อมฯ  “เนื่องจากเป็นพื้นที่สาธารณะ ดังนั้นวิธีการบริหารจัดการใช้เงินภาษีประชาชน  มีการจัดซื้อ เวนคืน จ่ายค่าชดเชย ประชาชนจึงมีสิทธิที่จะทราบได้ว่า พื้นที่ตรงนี้จะมีการจัดการอย่างไร และเขาจะมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร […]