นักข่าวพลเมือง : ผักตบชวาสร้างรายได้

ผักตบชวาเป็นพืชล้มลุกอายุหลายฤดู สามารถอยู่ได้ทุกสภาพน้ำ แพร่พันธุ์ได้รวดเร็วจนกลายเป็นวัชพืช จึงจะต้องมีการกำจัดออกอยู่เสมอ ชาวบ้านสันป่าม่วงกลาง ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีภูมิปัญญาการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ และสร้างรายได้ […]

นักข่าวพลเมือง : เลี้ยงไก่ไข่ ลดรายจ่ายสร้างรายได้

การทำบัญชีครัวเรือน เป็นการจดบัญทึกข้อมูลเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย และข้อมูลด้านอื่นๆในชีวิตของครอบครัวชุมชน และจาการทำบัญชีครัวเรือนของคนบ้านหล่ายทุ่ง ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทำให้คนที่นี่สามารถวางแผนในการลดรายจ่ายด้วยการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อนำมาบริโภคในครัวเรือน และขายสร้างรายได้ ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : ข้าวโพด

ข้าวโพดข้าวเหนียว หรือบางท้องถิ่นเรียกว่าข้าวโพดเทียน ข้าวโพดสาล เป็นที่นิยมของผู้บริโภค ทุกวันนี้เกษตรกรที่บ้านมาง ต.หนองอ้อ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ปลูกข้าวโพดแบบหมุนเวียน เพื่อต้มขายสร้างรายได้เสริมจากการทำนา […]

นักข่าวพลเมือง : เพาะเมล็ดผักหวานป่า

ผักหวานป่า เป็นไม้ยืนต้นที่จะออกยอดให้เก็บราวกลางเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งในอดีตจะต้องไปหาจากในป่าเท่านั้น เกษตรกรที่บ้านผาตั้ง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ได้นำเมล็ดผักหวานมาปลูกเป็นสวนเกษตร และนำมาเพาะงอกเพื่อขาย สร้างรายได้ ไปติดตามกับนักขาวพลเมือง […]

นักข่าวพลเมือง : การจัดการน้ำซับน้ำจำ

การท่องเที่ยวชุมชน เป็นการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สำหรับคนตำบลจำปาหวาย อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาแล้วแหล่งน้ำซับน้ำจำนอกจากจะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชุมชน พวกเขาพยายามที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาหนทางในการร่วมพัฒนาให้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ไปติดตามกับนักข่าวพลเมือง คุณยุทธภูมิ นามวงศ์  […]

นักข่าวพลเมือง : ความร่วมมือการจัดงานศพบ้านดอนเงิน

ในวิถีของคนภาคเหนือ การฮอมมือ ฮอมแรง เป็นการร่วมมือ ร่วมใจกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งยังสามารถพบอยู่หลายในชุมชน สำหรับการจัดการงานศพบ้านดอนเงิน ตำบลออย อำเภอปง […]

นักข่าวพลเมือง : ชุมชนปลอดขยะ

ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่าปริมาณขยะมูลฝอยจากชุมชนในปีที่แล้ว มีเกือบ 27 ล้านตัน คนหนึ่งคน มีอัตราการผลิตขยะประมาณ 1 กิโลกรัม ต่อวันโดยล่าสุดกรมควบคุมมลพิษตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี […]

1 2